ДГ "Здравец"
Детска градина в град Девин

За нас

В ДГ "Здравец"има 5 групи-1яслена и 4 градински. Ние в ДГ „Здравец“ се опитваме да подадем приятелска ръка на родителите, за да ги подпомогнем в нелеката задача да отгледат и възпитат едни достойни личности.

По отношение на административно стопанската дейност в детската градина има стратегия за развитие и съобразени с нея годишни планове за действие, включващи постижими цели, задачи и дейности. Налице са разработени и утвърдени планове и програми за възпитателно-образователния процес, реализиран в детската градина, и особено за периода на задължителното предучилищно образование, съобразно Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и подготовка.

Механизмът на планирането е гъвкав и адаптивен, като се основава на предварителен анализ
на силните и слабите страни в дейността на институцията и на постигнатите резултати.

Дейността на Педагогическия съвет е планирана и организирана съобразно спецификата на детската градина и изискванията на нормативните актове.